Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Serwisu Internetowego
misjaangielski.pl z dnia 11 lutego 2020 r.

(dalej: „Regulamin”)

 

Serwis Internetowy misjaangielski.pl w trosce o najwyższy standard świadczonych usług oraz dbając o prawa osób odwiedzających Serwis ustanowił niniejszy Regulamin.

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis prowadzony jest pod adresem https://misjaangielski.pl/. Podmiotem oferującym za jego pośrednictwem usługi jest przedsiębiorca: NOVA CONCEPT Daniel Griszyn z siedzibą przy ul.  Bajana 22/26, 39-300 Mielec.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, a także Użytkowników korzystających z Serwisu.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym oraz chęci otrzymywania Newslettera.

§ 2

DEFINICJE

Zwroty i określenia użyte w Regulaminie będą posiadały podane poniżej znaczenie, o ile w poszczególnych postanowieniach Regulaminu nie zostanie wyraźnie wskazane, że dany zwrot lub określenie zostało użyte w znaczeniu odmiennym:

 1. Zgody – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów umieszczone w odpowiednich miejscach w Serwisie, których zaznaczenie przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym Zakupu w Sklepie Internetowym dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Kupujący lub Klient – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży poprzez dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym.
 4. Polityka Prywatności – dostępny w Serwisie zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika.
 5. Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna, wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił w Sklepie Internetowym).
 6. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności e-booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki), książki w wersji papierowej.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 z późn. zm.).
 8. Sklep Internetowy – Sklep znajdujący się w Serwisie pod adresem: https://misjaangielski.pl/sklep/.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2019.144 z późn. zm.). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Zgód. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.
 10. Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiająca wybór i zakup Produktu od Sprzedającego, a jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę – usługa dostarczania Użytkownikowi Newslettera.
 11. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Administratora.
 12. Administrator, Sprzedawca lub Usługodawca – właściciel Serwisu – Daniel Griszyn prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: NOVA CONCEPT Daniel Griszyn REGON: 690420710, o numerze NIP: 8171047751; e-mail: kontakt@misjaangielski.pl.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu lub Sklepu Internetowego.
 14. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu mającego stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Użytkownika.

§ 3
ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Sklep Internetowy umożliwia Użytkownikom zakup Produktów oferowanych za jego pośrednictwem.
 2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 3. Prezentowane Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktu. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy.
 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 4
ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 1. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych do jego identyfikacji. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej i adres zamieszkania. Użytkownik przed dokonaniem płatności powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkboxu], że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności i akceptuje ich treść. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.
 2. W kolejnym kroku Użytkownik dokonuje płatności, po zaksięgowaniu której dochodzi zawarcia Umowy Sprzedaży. Automatycznie po zaksięgowaniu płatności Użytkownik otrzymuje maila z potwierdzeniem dokonania zakupu.
 3. W przypadku zakupu Produktu w wersji multimedialnej Klient w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zakupu otrzymuje link, pod którym dostępny jest do pobrania zakupiony produkt.
 4. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem, a Administratorem umowy o świadczenie usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:
  1. dane Zamówienie zostaje anulowane albo
  2. Umowa Sprzedaży lub umowa świadczenia usług w ramach Produktów zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn albo
  3. w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług oferowanych Produktów albo
  4. Użytkownik rezygnuje z subskrypcji Newslettera.

§ 5
ZAMÓWIENIE

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 3. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
  1. poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
  2. zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 4. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenia zakupu (w przypadku, kiedy Produktem jest e-book albo audiobook wiadomość powinna zawierać również link do pobrania Produktu). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
 7. Użytkownik, dokonuje płatności bezpośrednio po uzupełnieniu formularzu. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

§ 6
INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni), nie stosuje się do reklamacji Produktów składanych przez Kupujących będących Konsumentami.

§ 7
RABATY, KUPONY PROMOCYJNE

 1. Kupujący w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Kuponów Promocyjnych, które pomniejszają cenę Produktu.
 2. Zasady przyznawania Rabatów, Kuponów Promocyjnych oraz innych promocji określają odrębne regulaminy.
 3. Rabaty oraz Kupony Promocyjne nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnymi innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 4. W Serwisie mogą znajdować się informacje o promocjach.
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kuponu promocyjnego podczas składania Zamówienia.
 6. Kupujący nie ma prawa żądania od Administratora wypłaty jakichkolwiek kwot z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Kuponów Promocyjnych również w przypadku odstąpienia od Umowy.
 7. Kupujący nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Kuponów Promocyjnych innym Klientom.

§ 8
INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej,
  3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,
  4. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  5. niezamieszczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności zawierających wulgaryzmy czy treści obraźliwe.
 2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili przerwać korzystnie z Serwisu. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.
 5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usługi funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien zgłaszać pod wskazany adres e-mail.
 6. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Administratora powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Administratora jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Administratora można znaleźć w Polityce Prywatności.
 7. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
  1. naruszał Regulaminu,
  2. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  3. naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa,
  5. w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Administrator, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

§ 9
NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi Newslettera (subskrypcja). Usługa Newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego misjaangielski.pl
 2. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@misjaangielski.pl, oraz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

§ 10
REKLAMACJE

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usług objętych niniejszym Regulaminem w tym w szczególności dotyczących zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@misjaangielski.pl lub poprzez przesłanie korespondencji na adres: NOVA CONCEPT Daniel Griszyn, ul.  Bajana 22/26, 39-300 Mielec.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail jakimi posłużył się Klient podczas składania Zamówienia, numer Zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedający może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie stosownych danych.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub w toku składania reklamacji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG LUB UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego w formie pisemnej poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@misjaangielski.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Serwisu.
 3. Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 powyżej na adres e-mail, z którego Administrator otrzymał stosowną korespondencję.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, umowę o świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług lub od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Z uwagi na charakter Produktów będącymi treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży po dokonaniu nabycia Produktu, pod warunkiem wyrażenia w toku składania Zamówienia zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej na adres e-mail Administratora.

§ 12
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie Produkty oferowane lub udostępniane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z nabytego Produktu na zasadach określonych w Licencji Użytkownika, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów osobom trzecim, a także dbania o to, aby osoby te nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego Produktów w sposób umożliwiający ich powielanie, odpłatne lub nieodpłatne rozpowszechnianie albo wykorzystanie w inny sposób niezgodny z zakresem praw udzielonych Użytkownikowi na mocy Licencji Użytkownika, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa § 6 punkt 2, Usługodawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Usługodawcy w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Usługodawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Produktu.
 5. Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed nielegalnym korzystaniem z zamawianych Produktów.
 6. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w sposób indywidualizujący daną kopię Produktu, poprzez umieszczenie w jego pliku danych identyfikujących transakcję i Użytkownika będącego nabywcą danego Produktu („Watermark”). Produkt jest udostępniany lub dostarczany zamawiającemu Użytkownikowi wyłącznie z takim oznaczeniem.
 7. Watermark nie pozwala na identyfikację danych osobowych Użytkownika podmiotom innym niż Usługodawca. Usługodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym do odszyfrowania i odczytania danych zawartych w Watermarku
 8. Użytkownik, nabywając Produkt w Serwisie, wyraża zgodę na oznaczenie Produktu za pomocą Watermarku i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu Watermarku.
 9. Zastosowanie przez Usługodawcę jakiegokolwiek oprogramowania zabezpieczającego nabywane Produkty ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw do Produktu przysługujących uprawnionym podmiotom i służy jedynie identyfikacji Użytkownika w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach Prawa Autorskiego. Watermark nie służy w żadnym wypadku do zbierania jakichkolwiek dodatkowych danych dotyczących Użytkownika.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2020 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 LICENCJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może użytkować Produkty zgodnie z poniższą Licencją.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Produktów pobranych w Serwisie tylko i wyłącznie na własny, prywatny użytek.
 3. Użytkownik może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Produkty w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Produktów w rozumieniu art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości, ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość Produktów,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania Produktów,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń Produktów,
  5. oddawania w najem Produktu,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Przewiń do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.