pexels-adrienne-andersen-2335090

GERUND VS INFINITIVE

Gerund czy infinitive? Najpierw wyjaśnijmy, co te określenia oznaczają. Czasowniki w formie infinitive to czasowniki w bezokoliczniku. Natomiast czasowniki w formie gerund, to czasowniki zakończone na -ing.

infinitive: to work
gerund: working

Rodzaje infinitive

bare infinitive walk
to infinitive to walk
perfect infinitive to have walked

KIEDY UŻYWAMY GERUND?

 • po czasownikach statycznych: love, hate, like

hate eating vegetables.

Nieznoszę jeść warzyw.

like taking walks in the park.

Lubię spacerować po parku.

Dowiedz się czym są czasowniki statyczne z artykułu czasowniki statyczne i dynamiczne.

 • po przyimkach: in, at, on, about…

I want this in writing.

Chcę to na piśmie.

What’s your opinion on smoking in restaurants?

Jaka jest twoja opinia na temat palenia w restauracjach?

 • na początku zdania jako podmiot (wówczas jako imiesłów)

Smoking is unhealthy.

Palenie jest niezdrowe.

Talking loud is not allowed.

Mówienie głośno jest zabronione.

 • w czasach Continuous

Present Continuous – am working.

Past Continuous – was working.

Future Continuous – I will be working.

Present Perfect Continuous – have been working.

Past Perfect Continuous – had been working.

Future Perfect Continuous – will have been working.

 • w rzeczownikach złożonych (compound nouns)

Do you have hiking shoes?

Czy masz buty do wspinaczki?

Don’t jump into the swimming pool!

Nie wskakuj do basenu!

 • po wyrażeniach: can’t help, can’t stand, to be worth, it’s no use

can’t help falling in love with you.

Nic nie poradzę na to, że się w tobie zakochałem/am.

can’t stand drinking milk.

Nie znoszę picia mleka.

 • po phrasal verbs

Did you give up smoking?

Czy przestałeś/aś palić?

She put off going to the dentist for too long!

Odkładała pójście do dentysty zbyt długo.

Dowiedz się więcej o czasownikach frazowych z artykułu phrasal verbs.

KIEDY UŻYWAMY INFINITIVE?

 • jako podmiotu w zdaniu

To exercise means to be healthy.

Ćwiczyć znaczy być zdrowym.

To be a doctor requires certain skills.

Aby być lekarzem trzeba mieć pewne umiejętności.

 • aby wyrazić intencję i chęć działania

wish to play this game.

Chcę w zagrać w tą grę.

want to watch a movie.

Chcę obejrzeć film.

 • aby wskazać w jaki sposób coś może być użyte

I want kids to have separate room to play in.

Chcę, żeby dzieci miały oddzielny pokój do zabawy.

Would you like something to drink?

Czy chcesz coś do picia?

 • przy wyrażaniu opinii i ocenie sytuacji

She is the best candidate to hire.

Ona jest najlepszą kandydatką do zatrudnienia.

That was a stupid thing to say.

To była głupia rzecz do powiedzenia.

 • po przymiotnikach

It’s good to see you.

Dobrze cię widzieć.

I’m happy to be here.

Jestem zadowolona/y, że tu jestem.

 • po przysłówkach too i enough

It’s too hot to move.

Jest zbyt gorąco, żeby się ruszyć.

She’s not old enough to go to school.

Ona nie jest wystarczająco dorosła, żeby pójść do szkoły.

 • po wyrażeniach would like, would prefer, would love, would hate

would like to talk to you.

Chciał(a)bym z tobą porozmawiać.

would love to go on a trip.

Chciał(a)bym pojechać na wycieczkę.

 • po słówku “to”

I regret to inform you that we do not wish to hire you.

Żałuję że muszę cię poinformować o tym, że nie chcemy cię zatrudnić.

I demand to speak to the manager!

Żądam rozmowy z kierownikiem!

 • po słówkach pytających: where, how, who etc.

Do you know what to do?

Czy wiesz co robić?

Tell her how to do it.

Powiedz jej jak to zrobić.

Kiedy używamy bare infinitive?

 • po czasownikach modalnych

must pay them $100.

Muszę zapłacić im $100.

can do it!

Mogę to zrobić!

Przeczytaj o czasownikach modalnych w artykule czasowniki modalne.

 • po czasownikach make, let

Don’t make her wait too long.

Nie każ czekać jej zbyt długo.

Let’s go home.

Chodźmy do domu.

 • po wyrażenie had better

had better ask her to come.

Lepiej będzie jeśli poproszę ją żeby przyszła.

We had better take a change of clothes with us.

Lepiej weźmy ze sobą ubrania na zmianę.

 • po why

Why ask for permission?

Po co pytać o pozwolenie?

Why not go out tonight?

Dlaczego nie wyjść dziś wieczorem?

KIEDY MOŻEMY UŻYĆ GERUND ORAZ  INFINITIVE ZAMIENNIE?

 • po czasownikach love, like, hate, prefer

love to play the guitar.

love playing the guitar.

Kocham grać na gitarze.

Tutaj nie następuje zmiana znaczenia. Oba zdania mają takie samo znaczenie.

 • po czasownikach wyrażających zmysły: smell, see, feel, hear

saw her smile to herself.

saw her smiling to herself.

Zobaczyłem/am, że uśmiecha się do siebie.

She heard him laugh.

She heard him laughing.

Usłyszała jak się śmieje.

 • po czasownikach remember, forget, try, regret, start i stop ALE za zmianą znaczenia

stopped to get gas.

Zatrzymałem się, aby zatankować.

stopped getting gas.

Przestałem tankować.

forgot to buy bread.

Zapomniałem kupić chleb.

forgot buying bread.

Zapomniałem, że kupiłem chleb.

JAK TWORZYMY GERUND?

Czasowniki w formie gerund tworzymy poprzez dodanie do czasownika w formie infinitive końcówki -ing.

talk + ing = talking
work + ing = working

Jakie zasady występują przy dodawaniu końcówki -ing?

w wyrazach jednosylabowych zakończonych na spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę podwajamy ostatnią spółgłoskę

beg – begging

plan – planning

w wyrazach wielosylabowych zakończonych na spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę podwajamy ostatnią literę, gdy akcent pada na ostatnią sylabę

refer – referring

transfer – transferring

nie podwajamy ostatniej spółgłoski w czasownikach zakończonych dwoma samogłoskami i jedną spółgłoską

eat – eating

dream – dreaming

w czasownikach zakończonych na -e usuwamy -e przed dodaniem końcówki -ing

smile – smiling

write – writing

Wyjątki:

age – ageing

be – being

w czasownikach zakończonych na -ee, -ye. -oe nie opuszczamy końcówki -e

tiptoe – tiptoeing

dye – dyeing

w wyrazach zakończonych na -ie zamieniamy końcówkę -ie na -y

tie – tying

lie – lying

w czasownikach zakończonych na -c dodajmy literę k przed dodaniem -ing

panic – panicking

frolic – frolicking

CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z GERUND:

Oto czasowniki, które zwykle występują z czasownikami z końcówką -ing.

admit to – przyznać

She admitted to being a spy.

Przyznała się do bycia szpiegiem.

appreciate – doceniam

appreciate him helping with the chores.

Doceniam jego pomoc przy obowiązkach domowych.

avoid – unikam

He avoided doing his homework.

Uniknął odrabiania pracy domowej.

be used to – być przyzwyczajonym

They’re used to working overtime.

Oni są przyzwyczajeni do pracy na nadgodziny.

complete – skończyć

We completed building our house.

Skończyliśmy budowę naszego domu.

consider – rozważyć

Did you consider buying a car?

Czy rozważałeś/aś kupno samochodu?

delay – odłożyć

delayed purchasing the shares by a week.

Opóźniłem zakup udziałów o tydzień.

deny – zaprzeczyć

deny being involved in this matter.

Zaprzeczam bycia zamieszanym/ą w tę sprawę.

discuss – omówić

Let’s discuss painting our house.

Omówmy malowanie naszego domu.

dislike – nie lubić

She dislikes riding a bike.

Ona nie lubi jeździć na rowerze.

end up – skończyć

We ended up staying the night.

Skończyło się na tym, że zostaliśmy na noc.

enjoy – lubić

He enjoys fishing.

On lubi łowić ryby.

feel like – mieć ochotę na

feel like dancing.

Mam ochotę potańczyć.

finish – kończyć

We’re finished playing games.

Skończyliśmy grać w gry.

imagine – wyobrazić

She imagined buying a new house.

Wyobraziła sobie zakup nowego domu.

involve – wiązać się

This involved thinking outside the box.

To wiązało się z myśleniem niestandardowym.

keep – robić coś ciągle

keep thinking about last year’s trip.

Ciągle myślę o zeszłorocznej wycieczce.

look forward to – cieszyć się

look forward to seeing you soon.

Cieszę się, że niedługo się zobaczymy.

mention – wspominać

He mentions buying a Porsche every chance he gets.

Wspomina o kupnie Porsche przy każdej okazji.

mind – mieć coś przeciwko

Would you mind moving aside?

Czy możesz przesunąć się na bok?

miss – tesknić

Do you miss going to the beach?

Tęsknisz za chodzeniem na plażę?

permit – pozwalać

We don’t permit smoking in our restaurant.

Palenie jest zabronione w naszej restauracji.

postpone – odłożyć

She postponed getting married.

Odłożyła ślub.

practice – ćwiczyć

practice playing the piano three times a week.

Ćwiczę grę na pianinie trzy razy w tygodniu.

quit – przestać

Quit whining.

Przestać marudzić.

recall – przypominać

Do you recall being there two weeks ago?

Czy pamiętasz, że byłeś tam dwa tygodnie temu?

recommend – polecać

recommend getting the Macbook Pro.

Polecam zakup Macbooka Pro.

report – zgłosić

He reported seeing him cheat on an exam.

Zgłosił, że widział jak on ściągał na egzaminie.

resist – opierać się

resisted buying a new bag.

Powstrzymałam się przed kupieniem nowej torby.

resume – wznowić

We resumed watching the movie.

Wznowiliśmy oglądanie filmu.

risk – ryzykować

Should we risk getting caught?

Powinniśmy zaryzykować, że nas złapią?

suggest – sugerować

suggest buying hiking shoes for the trip.

Sugeruję kupić buty do wspinaczki na wycieczkę.

tolerate – znosić

I can’t tolerate smoking.

Nie mogę znieść palenia.

understand – rozumieć

She understands being lonely.

Rozumie bycie samotnym.

CZASOWNIKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z INFINITIVE:

Oto czasowniki po których zwykle stawiamy czasowniki w bezokoliczniku.

agree – zgadzać się

Did you agree to pay for this?

Czy zgodziłeś/aś się za to zapłacić?

aim – dążyć

aim to please.

Dążą do tego, żeby zadowalać.

appear – wydawać się, wyglądać

He appears to be happy.

Wygląda na to, że jest szczęśliwy.

arrange – zorganizować, zaplanować

We arranged to meet at noon.

Zaplanowaliśmy spotkanie na południe.

ask – pytać, prosić

Can I ask you to be quiet?

Czy mogę poprosić, żebyście byli cicho?

attempt – próbować

They attempted to cross the river.

Spróbowali przekroczyć rzekę.

be able – być w stanie

Are you able to move forward?

Czy jesteś w stanie iść naprzód?

beg – błagać, prosić

Don’t beg her to help you.

Nie proś jej o pomoc.

begin – zaczynać

I’m beginning to think this place is haunted.

Zaczynam myśleć, że to miejsce jest nawiedzone.

can afford – móc sobie pozwolić

Can she afford to buy that?

Czy ona może sobie pozwolić na kupienie tego?

care to do something – oferować coś komuś w uprzejmy sposób

Would you care to sit down?

Czy chciał(a)byś usiąść?

claim – twierdzić

She claims to have seen him yesterday.

Twierdzi, że wczoraj go widziała.

cease – przestać

It ceased to exist.

Przestało istnieć.

choose – wybrać

He chose to move forward.

Zdecydował się iść naprzód.

dare – ośmielić się, wyzwać

dare you to move.

Ośmiel się poruszyć.

decide – decydować

We decided to move to a different city.

Zdecydowaliśmy się przeprowadzić do innego miasta.

demand – żądać

demand to see your manager.

Żądam spotkania z twoim kierownikiem.

deserve – zasłużyć

She deserves to be happy.

Zasługuje na to, żeby być szczęśliwą.

expect – spodziewać się

expect to fail my exam.

Spodziewam się, że nie zdam mojego egzaminu.

fail – nie udać się

fail to see the logic in this.

Nie widzę w tym logiki.

get – dostać

They didn’t get to meet earlier.

Nie udało im się wcześniej spotkać.

happen – wydarzyć się

Would you happen to know who did this?

Czy wiesz kto to zrobił?

hesitate – wahać się

She hesitated to ask about him.

Wahała się o niego zapytać.

hope – mieć nadzieję

hope to see you soon.

Mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy.

intend – zamierzać

intend to keep my promise.

Zamierzam dotrzymać swojej obietnicy.

learn – uczyć się

She learned to forgive and forget.

Nauczyła się puścić to w niepamięć.

leave – odchodzić

He left to pursue his dreams.

Odszedł, żeby podążać za swoimi marzeniami.

like – lubić

We like to have dinner at home.

Lubimy jeść kolację w domu.

love – kochać

love to listen to classical music.

Uwielbiam słuchać muzyki klasycznej.

manage – zdołać

How did they manage to miss the train?

Jak oni zdołali spóźnić się na pociąg?

mean – zamierzać

Did you mean to say what you said?

Czy zamierzałeś/aś powiedzieć to co powiedziałeś/aś?

offer – oferować

The lawyers offered to help us free of charge.

Prawnicy zaoferowali nam pomoc za darmo.

ought – powinien

He ought to buy toilet paper while it’s still available.

On powinien kupić papier toaletowy póki wciąż jest dostępny.

plan – planować

We plan to move to Boston in July.

Planujemy przeprowadzić się do Bostonu w lipcu.

prefer – preferować

prefer to read books than watch TV.

Wolę czytać książki niż oglądać telewizję.

prepare – przygotować

Are you prepared to work all day?

Czy jesteś przygotowany na to, że będziesz chodzić cały dzień?

pretend – udawać

Can you at least pretend to care?

Czy możesz przynajmniej udawać, że cię to obchodzi?

promise – obiecać

promise to do it after work.

Obiecuję, że zrobię to po pracy.

refuse – odmówić

He refused to give up his right to vote.

Odmówił zrezygnowania ze swojego prawa do głosowania.

seem – wydawać się

The rain seems to be passing quickly.

Wydaje się, że deszcz szybko mija.

swear – przysięgać

She swore to get her revenge.

Poprzysięgła zemstę.

tend – mieć skłonność

They tend to exaggerate.

Mają skłonność do przesady.

try – próbować

Will you try to match my time?

Czy spróbujesz dorównać mojemu czasowi?

use – kiedyś coś robić

She used to think clouds are made from cotton candy.

Kiedyś myślała, że chmury są zrobione z waty cukrowej.

wait – czekać

Can’t wait to meet you!

Nie mogę się doczekać spotkania!

want – chcieć

Do you want to share a room with me?

Czy chcesz dzielić ze mną pokój?

wish – życzyć sobie

wish to purchase shares in your company.

Chcę zakupić udziały w twojej firmie.

would hate – nie chciał(a)bym

I would hate to bother you.

Nie chciał(a)bym ci przeszkadzać.

would prefer – wolał(a)bym

I would prefer to go there herself.

Wolałabym iść tam sama.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

O MNIE

Nazywam się Marta i jestem Trenerem Języka Angielskiego. Na moim blogu staram się pokazać jak skutecznie i z przyjemnością uczyć się angielskiego, jak oszczędzić czas, zobaczyć wyniki, na które zasługujesz, a także jak doskonalić swój warsztat lektorski.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I OTRZYMAJ LISTĘ

10 prawdziwych wskazówek, jak poprawić swój angielski – zrób to, aby poprawić angielski. 
Więcej porad językowych, bezpłatnych zasobów i informacji o tym, jak mogę pomóc Ci osiągnąć Twoje cele w nauce języka angielskiego.

OBSERWUJ MNIE NA FB

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE

Przewiń do góry

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.